Český rybářský svaz je …

… spolek, jehož posláním je zejména:

 • Výkon rybářství ve smyslu zákona o rybářství, tj. chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organismů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva.
 • Provozování akvakultury, ochrana přírody, čistoty vod, životního prostředí, propagace rybářství a ochrany přírody ve veřejnosti.
 • Aktivní účast na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí.
 • Vytváření podmínek pro zapojení osob se zdravotním postižením do činnosti Svazu.
 • Rozvíjení a popularizování rybářského sportu, organizace rybářských soutěží a účast v nich na všech úrovních.
 • Spolupráce s českými i zahraničními institucemi, organizacemi a orgány, jejichž činnost se dotýká rybářství, rybářského sportu, ochrany přírody a životního prostředí.
 • Vytváření podmínek pro činnost pobočných spolků a členů svazu. Za tím účelem:
  – Ctít historii a tradice v rybářství a vést členy k jejich respektování a rozvíjení
  – Poskytovat metodickou pomoc, vydávat odborné publikace a časopisy, výukové a informační materiály a zajišťovat jejich distribuci, organizovat odborné kurzy, školení, zkoušky
  – Poskytovat služby včetně nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a pro zarybňování rybářských revírů
  – Využívat získané dotační prostředky
 • Svaz i jeho pobočné spolky realizují své poslání i jako veřejně prospěšné. K zajištění svého poslání mohou vykonávat obchodní činnost a podpůrné služby v souladu s právními předpisy.

Posláním svazu je zajistit realizaci činností, které spolu vzájemně souvisejí, jsou systematicky propojené a tvoří předmět jeho hlavní činnosti.

(Stanovy ČRS)