Český rybářský svaz, z.s.

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Bílina

Český rybářský svaz je …

… spolek, jehož posláním je zejména:

  • Výkon rybářství ve smyslu zákona o rybářství, tj. chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organismů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva.
  • Provozování akvakultury, ochrana přírody, čistoty vod, životního prostředí, propagace rybářství a ochrany přírody ve veřejnosti.
  • Aktivní účast na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí.
  • Vytváření podmínek pro zapojení osob se zdravotním postižením do činnosti Svazu.
  • Rozvíjení a popularizování rybářského sportu, organizace rybářských soutěží a účast v nich na všech úrovních.
  • Spolupráce s českými i zahraničními institucemi, organizacemi a orgány, jejichž činnost se dotýká rybářství, rybářského sportu, ochrany přírody a životního prostředí.
  • Vytváření podmínek pro činnost pobočných spolků a členů svazu. Za tím účelem:
  • -ctít historii a tradice v rybářství a vést členy k jejich respektování a rozvíjení,-poskytovat metodickou pomoc, vydávat odborné publikace a časopisy, výukové a informační materiály a zajišťovat jejich distribuci, organizovat odborné kursy, školení, zkoušky,-poskytovat služby včetně nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a pro zarybňování rybářských revírů,-využívat získané dotační prostředky.
  • Svaz i jeho pobočné spolky realizují své poslání i jako veřejně prospěšné. K zajištění svého poslání mohou vykonávat obchodní činnost a podpůrné služby v souladu s právními předpisy.

Posláním svazu je zajistit realizaci činností, které spolu vzájemně souvisejí, jsou systematicky propojené a tvoří předmět jeho hlavní činnosti.

(Stanovy ČRS)